වෙනත් තෑගි යන්ත්‍ර කර්මාන්තශාලාව - චීනය වෙනත් තෑගි යන්ත්‍ර නිෂ්පාදකයින්, සැපයුම්කරුවන්