ළමා ක්‍රීඩා යන්ත්‍ර කර්මාන්ත ශාලාව - චයිනා කිඩ් ක්‍රීඩා යන්ත්‍ර නිෂ්පාදකයින්, සැපයුම්කරුවන්